Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro: https://www.optika-stribro.cz  a provozovnu - Oční optika,  Eva Kačerová, Benešova 511,  Stříbro 34901.  Zdravotnické zařízení města Stříbra 2. poschodí. Sídlo firmy Hornická 833,  Stříbro 34901

Platí pro objednané zboží na provozovně osobně, telefonicky, emailem a přes e shop  na https://www.optika-stribro.cz

1.Úvodní ustanovení

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.Odstoupení od kupní smlouvy

4. Podmínky na zasílání na území České republiky

5. Podmínky na zasílání na území Slovenské republiky

6. Nákup zboží                                                                                                                                           

7. Způsob platby a doprava zboží

8. Elektronická evidence tržeb

9. Prodávající

10.GDPR 

11.reklamační řád

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, platné pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.optika-stribro.cz  jehož provozovatelem provozovna Eva Kačerová, Oční optika, Benešova 511, Stříbro 34901. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.optika-stribro.cz. Oční optika Kačerová Eva, Hornická 833, Stříbro 34901

Provozovna : oční optika, Benešova 511 poliklinika, Stříbro 34901

Pro provozovnu platí stejné obchodní podmínky jako pro eshop www.optika-stribro.cz

 

Provoz ID 1004252111, IČO 68779208,  DIČ CZ7655192039, certifikovaný výrobce zakázkových zdravotních prostředků evideční číslo MZ ČR 201451213 nově pod SUKL

Zdravotní pomůcky zhotovuje a vydává, opravuje vždy oční optik nebo dioplomovaný specialista oční technik jak na provozovně tak i přes internetový prodej dle stanovené metodiky ministerstva zdravotnictví a SULK

Obborná telefonní konzultace s očním optikem a diplomovaným specialistou očním technikem zaručí maximální odborné informace pro objednání zakázky.

 

PLATBY za zboží

V hotovostí, kartou, sodexo pass – dle aktualizací na internetu, benefity šeky, unišeky a jiné šeky a karty dle našich aktuálních smluv, lze zajistit i jiné dodavatele těchto služeb šeky, benefit firem

na fakturu, přes účet.

 

ČÍSLO ÚČTU PRO ČESKÉ PLATBY PŘES ÚČET 2719180267/0100

 

POKUD PLATÍTE ZE SLOVENSKA

IBAN CZ0801000000002719180267

SWIFT KOMBCZPP

/POKUD TOTO BANKA NEPŘIJME JEŠTĚ PŘIDEJTE PÍSMENA XXX TAK ABY BYL KOD SWIFT 11 MÍSTNÝ

 

název účtu Eva Kačerová

název banky  Komerční banka a.s.

adresa příjemce Eva Kačerová, Hornická 833,Stříbro 34901

adresa banky Komerční banka a.s., Na příkopě 33, Praha 1, 11407, P.O.BOX 839

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnou legislativou České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem(zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, vše ve znění stávajících novel.

2.OBJEDNÁVKA  A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.A.Pojmy:

2.A.1 . Spotřebitelská smlouva – v tomto případě smlouva kupní, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.  

Kupní smluva vzniká okamžikem objednání zboží a jeho potvrzení kupujícím jak na provozvně tak i na eshopu, pokud je zboží na zakázku a již se na ní pracuje nelze ji zrušit .

Uzavřením kupní smlouvy  kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího   či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce /slovensky/. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a dle účetního zákona. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.optika-stribro.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny v internetovém obchodu www.optika-stribro.cz a je tak umožněna jejich archivace a reproduce kupujícím. Popřípadě jsou obchodní podmínky k nahlédnutí v písemné podobě v Provozovně Oční optiky Benešova 511, Stříbro 34901.                                     

2.A.2. Dodavatel/Prodávající – je osoba (podnikatel), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.A.3. Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2.A.4. Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.A.5.Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email v objednávce nebo telefonicky,  na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dále objednávka zboží na provozovně sjednání smlouvy uzavřením objednávky .                                                                                 2.A.6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem a potvrzením emailem, telefonicky nebo na provozovně.

 

2.B.Objednávka

 

Objednávku přes e-shop lze s registrací s heslem, nebo bez registrace, pokud nechcete objednávat zboží na stránkách e shopu, lze objednat emailem nebo telefonicky nebo na naší provozovně.

Pokud vám nepřijde po objednání zboží email s vaší objednávkou do 5 minut od objednání neprodleně nás kontaktujte pravděpodobně se zboží neobjednalo a u nás se objednávka neobjevuje a nevíme o ní. Nutno objednávku opakovat,popřípadě nás o této skutečnosti neprodleně informovat emailem nebo telefonicky - náš telefon 721148485. Děkujeme.

Lze i osobní odběr Provozovna Oční optika, Eva Kačerová, Benešova 511, Poliklinika 2. poschodí, Stříbro 34901 = BEZBARIÉROVÁ PROVOZOVNA - NÁJEZD OD LABORATOŘE DO STARÉ BUDOVY NA KONCI CHODBY VÝTAH - JSME V 2. POCHODÍ. Provozní doba je shodná s provozem eshopu = podávání informací! Prodej na eshopu je možnost objednávat 24 h denně nonstop, dotazy jen v provozní době /VIZ KONTAKT/.

 

2.C.Uzavření kupní smlouvy - potvrzená objednávka prodávajícím

 

Odesláním  objednávky elektronické, telefonické, emailové nebo na  osobně provozovně kupující stvrzuje objednávkou, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.

Přijatá objednávka osobně na provozovně, emailem, telefonem  a okamžikem uhrazení zálohy nebo celé částky za objednávky vznikne kupní smlouva. Odeslaná objednávka přes internetový obchod je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva fakticky vzniká v momentě, kdy prodávající potvrdí emailem přijetí objednávky. Podmínkou platnosti online objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží řechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či objednávky   dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivací osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech

V případě ,že kupující objedná zboží na internetovém obchodě, emeilem telefonicky nebo na provozovně PRODÁVAJÍCÍHO ,které není skladem a je na výrobu na zakázku  a prodávající musí toto zboží objednat a zkompletovat- zabrousit skla, je kupující povinnem složit zálohu ve výši 50% z dohodnuté kupní ceny  nebo celou částku dle dohody s prodávajícím. Kupující se zavazuje zaplatit zbývající část kupní ceny a odebrat zboží v plném rozsahu do 30 dnů, následně je účtován měsíční poplatek za ukladnění ve výši 300,-kč za měsíc tj.max 600,-kč za dva měsíce, a pokud nejpozději do 90 dnů následujících  po sjednaném datu dodání zboží nevyzvedne, je objednávka zrušena. Nedodržíli kupující  tento závazek, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy - objednávky automaticky a ponechat si  část kupní ceny odpovídajícim 50% dohodnuté ceny na úhradu nákladů spojených s objednáním a odebráním zboží na sklad nebo nákladů na spojených s rezervací a blokací zboží nebo na kompletaci zboží zábrus skel.

Toto zboží objednané na zakázku tj. kompletní brýle nelze zrušit bez udání důvodu a nelze vracet do čtrnácti dnů od převzetí jako je hotový výrobek.

 

3.PRÁVO NA ODSTOUPENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKY

3.1.V souladu s Občanským zákoníkem má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření kupní smlouvy a jde-li o: Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle nebo sdělí prodávajícímu  neprodleně nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) nebo osobním předáním. V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, pak zboží vrátí s neporušenými ochrannými prvky. Pokud je součástí objednávky i jiné dárkové zboží zdarma vrací toto také.!

3.2.Při nesplnění uvedených podmínek v bodě 1. nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající však vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

3.3. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň vrací zákazníkovy všechny peníze které od něj přijal včetně nákladů na dopravu. Ta je počítána podle nejnižší možné ceny dopravy nabízené naším obchodem, tedy 39,-Kč. Částka bude odesláne nejdéle do 14 dnů od účinnosti projevu vůle odstoupení způsobem, jaký si spotřebitel zvolí účet nebo složenkou.

3.4. Před vrácením zboží je vhodné informovat dodavatele a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu

3.6. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednání a poté vrácení zboží dodavateli, poštovné a balné atd., do max. výše 1000 Kč, tj. dobírka cena 149,-kč ) a to nejpozději do 14 dnů na účet 2719180267/0100 do popisu platby zadejte svoje jméno.

Pokud si nevyzvednete zboží na dobírku požadujeme vrátit cenu 149,-kč do 14 dnů od našeho převzetí od přepravní společnosti.

V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 1000 Kč bude postoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

Co když balíček nepřevezmu/nevyzvednu?

V případě, že již objednané zboží na základě závazné objednávky nebude zákazníkem  převzato od přepravce ani vyzvednuto na příslušné poště nebo přepravce nebo převzato na provozovně náleží prodávajícímu  náhrada poštovného a balného v příslušné výši. A náklady spojené s objednávkou zboží tj 50% z ceny objednávky na zakázku a zrušením. Pokud objednávka nebude uhrazena ve stanoveném termínu a nebude uhrazena smluvní pokuta bude tato částka postoupena k vymáhaní exekucí.

3.7.Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Tyto podmínky se nevztahují na individuálně vyrobené čočky viz. § 53/odstavec 8. Na objednání a zábrus individuálních brýlových čoček, může být prodejcem požadována záloha 50% z ceny nebo celková částka vždy předem. Je to výroba na zakázku. Zboží po závazném objednání nelze stornovat, pokud je jíž objednáno zabroušeno a zhotoveno nebo již odesláno, zboží po odeslání a následném přijetí nelze vracet do 14 dnů jako u běžných výrobků.

3.8.Podmínky vrácení zboží - zboží  v neporušeném stavu /nevztahuje se na zakázkovou výrobu - kompletní brýle, nelze vracet /zašlete na naši adresu provozovny Oční optika, Eva Kačerová, Benešova 511, Stříbro 34901  jakýmkoliv dopravcem doporučeně do vlastních rukou! Nejpozději do 14 dnů od převzetí. Nezasílejte dobírkou!!!! Dobírka nebude z naší strany převzata. Smlouvu vypovíte písemně - přiložte do balíčku spolu se zbožím nebo zašlete emailem, udejte důvod vrácení zboží a zadejte číslo vašeho účtu kam budou peníze zaslány nebo číslo účtu vašeho rodinného příslušníka pokud nemáte vlastní účet - nutno napsat jeho jméno. Pokud chcete zaslat peníze složenkou přes Českou poštu -zasíláme pouze na adresu, která byla uvedena při objednávce zboží. Na jiné jméno ani adresu následně peníze složenkou nezasíláme. Zboží v neporušeném stavu převezmeme, zkontrolujeme jeho stav - pokud je zboží nějakým způsobem porušeno, použito a nošeno, nelze hradit celkovou částku -cena bude ponížena o 20% z celkové částky. Pokud je zboží neporušeno  proplatíme do 14 dnů spolu s poštovným ode dne jeho převzetí z naší strany celkovou částku v plné výši.

Pokud zboží chcete vracet dobírkou, z naší strany nebude tato zásilka převzata! Nelze z naší strany kontrolovat stav zaslaného zboží.

3.9.Zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží zasíláte opdoručeně/ne na dobírku/,pokud takto zašlete zboží nepřijímáme/.Zboží zasíláte doporučeně na adresu Eva Kačerová , Oční optika, Benešova 511, Stříbro 34901 nebo předáte osobně

3.10.Zboží nutno vracet nepoužité.

3.11.Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu viz 3.9. a s přiloženým průvodním dopisem s přidaným důvodem odstoupení od kupní smlouvy /není podmínkou/ dále s číslem nákupního dokladu nebo faktury a uvedeným bankovním účtem kam bude částka vrácena nebo s uvedením zdali bude částka odebrána v hotovosti na provozovně. V případě proplacení dobropisu - vratky v hotovosti požaduje prodávající předložení identifikačního průkazu /OP nebo  pas/ a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některých z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

3.12.Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů  o dstoupení kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupíli kupující od smlouvy, prodávající však není povinnen vrátit  přijaté peněžní prostředky  kupujícímu, než kupující zboží předá osobně nebo přepravcem.

3.13.odstoupení od kupní smlouvy v ostatních případech - kupující nemúže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu v jakém ji obdržel. Neoznámí-li kupujícímu vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Z důvodu ochrany kupujícího je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak bude částka předána pouze osobám oprávněným jedmat za dotyčnou právnickou osobu tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jenž se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

4.PODMÍNKY ZASÍLÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR

 

Platí pro všechny zákazníky internetového obchodu i provozovny. Zboží je zasíláno na území České republiky. Převzetí na provozovně je zdarma.

 

DOBÍRKA  POŠTOU/uhradí pošta na náš účet/- Česká pošta 149,-kč

- fakturu zašleme emailem po uhrazení balíčku od přepravce na váš zadaný email při objednávce

- pokud jste firma – zadejte firemní název a IČO a DIČ, pokud jste plátcem DPH – zahrnuto již při objednávce

 

DOPORUČENĚ- /platba předem na účet před odesláním ZBOŽÍ/ - Česká pošta  99,-KČ

- fakturu zasíláme vždy již se zbožím

 

BALÍK DO RUKY  EXPRESS  - Česká pošta  181,-KČ

- fakturu zasíláme společně se zboží

 

Balíčky zasíláme Českou poštou. Pokud vyžadujete jiného přepravce nutno volat předem na tel. 721148485 – lze se dohodnout. Balné je zdarma.

 

 

5.PODMÍNKY ZASÍLÁNÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLiKY

Česká pošta ZASLÁNÍ DOPORUČENĚ - PLATBA NUTNÁ PŘEDEM PŘED ODESLÁNÍM PRODÁVAJÍCÍM – doporučeně, balné a převod euroměny z banky na koruny - SLOVENSKO platba předem na účet 350,-kč

 

PRO PLATBU ZE SLOVENSKA ZADEJTE IBAN A SWIFT

IBAN CZ0801000000002719180267

SWIFT KOMBCZPP

POKUD BANKA NEPŘIJME 8.MÍSTNÝ KOD ,JEŠTĚ PŘIDEJTE ZA KOD PÍSMENA

XXX /KOD BUDE 11 MÍSTNÝ/

 

Neručíme za zpoždění doručení zásilky přepravcem při zaslání zboží expres do 24 hodin od objednání popřípadě doporučeně nebo dobírkou. Pro urychlení vyskladnění zasílejte kopii platby z banky na email, při zvolení platba předem  přes účet, urychlíte tím vyskladnění, jinak čekáme na příchod platby, až po naběhnutí platby objednávku kompletujeme tj, pokud je dodací doba 2-3 dny tj. tak dodací doba od úhrady.

 

6.NÁKUP ZBOŽÍ

6.1.Internetový obchod www.optika-stribro.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami od výrobců nebo od autorizovaných distributorů. Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro trh EU a řádně označeny CE - nakupujete vložením zboží do košíku, vybráním způsobu dopravy, potvrzením obchodních podmínek a odesláním objednávky - po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího vzniká platná objednávka neboli platná kupní smlouva, která je závazné.

6.2.Aktuální dostupnost zboží je u každé prodávané položky vyznačena jasným a určujícím způsobem. Není-li informace o dostupnosti zboží pro kupujícího zřetelná, pak si ji může ověřit na kontaktech internetového obchodu nebo  viz telefon nebo email.

6.3.Termín dodání zboží :

6.3.1.Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována.

6.3.2.Objednávky přijaté do 12:00 jsou expedovány k přepravci dle zvoleného způsobu dopravy u skladových následující den nebo jste informováni o době dodání zboží. Pokud volíte brýle se skly pak je dodací doba 3-14 dní dle typu zvolených skel. Z důvodu rychlé obrátky zásob může výjimečně dojít ke krátkodobému vyprodání zásob zvoleného produktu. Následné dodání do jednoho měsíce.

6.3.3.Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Pokud chce někdo změnit adresu dodání lze přes email nebo nejlépe telefonicky minimálně jeden den před zasláním, následně nelze již adresu měnit.

6.3.4.Není-li prodávající schopen dodržet termín dodání dle dohody , může zákazník od kupní smlouvy odstoupit písemně. Nebo sám dodavatel může zrušit objednávku bez náhrady.

7.ZPŮSOB PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ

7.A.Cena:

7.A .1.Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.optika-stribro.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

7.A.2. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní , které spotřebitel pro získání zboží zaplatí.

7.A.3. Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu  www.optika-stribro.cz. Nevztahují se na objednávky uskutečněné jinou formou (telefonicky, e-mailem, na provozovně atd).Ceny na provozovně mohou být rozdílné s cenou na eshopu.

7.A.4.uplatnění slevové karty sleva 30% nebo 20% - před nákupem předložit slevovou kartu jinak nelze slevu následně dodatečně uplatnit. Slevu lze uplatnit na objednávku kompletních brýlí, pokud si donesete vlastní obrubu zakoupenou v jiném obchodě, % nebo 20% na skla nelze uplatnit. Slevu na internetu lze uplatnit zasláním oskenované karty na email.

7.B.Platební podmínky:

7.B.1.Kupující může uhradit objednané zboží na dobírku nebo zaplatit předem na bankovní účet, fakturou, šekem benefity, sodexo, ticket a jiné dle aktuálních smluv optiky, platební kartou nebo hotovostí. Pokud není objednané zboží při volbě ,,úhrada předem,, uhrazeno  do 14 dnů od objednání zboží je objednávka zrušena automaticky /nelze blokovat zboží bez úhrady/

7.B.2.Zvolí-li kupující způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele /nutno uhradit předem před dodáním/.

7.B.3. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

7.B.4. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně telefonicky, emailem nebo osobně.

7.B.5.Při objednání zboží ze Slovenska  platí podmínky nákupu České republiky. Zboží je možné zaslat až po uhrazení objednávky předem na účet  2719180267/0100 .

 

7.C.Doprava a platby

Pro všechny zákazníky internetového obchodu Zboží je zasíláno na území České republiky a po domluvě předem i na Slovensko

Pro urychlení převzetí objednávky zadávejte vždy adresu, na které budete během dne k zastižení. Pokud Vás dopravce nezastihne a zásilku uloží, po několika dnech Vás zašleme informační email s číslem balíčku a uskladnění /není automatické/. Pouze pokud si zadáte do poznámky na konci objednávky. Převzetí na provozovně je zdarma

 

DOBÍRKA  POŠTOU/uhradí pošta na náš účet/- Česká pošta 149,-kč

- fakturu zašleme emailem po uhrazení balíčku od přepravce na váš zadaný email při objednávce

- pokud jste firma – zadejte firemní název a IČO a DIČ, pokud jste plátcem DPH – zahrnuto již při objednávce

 

DOPORUČENĚ- /platba předem na účet před odesláním ZBOŽÍ/ - Česká pošta  99,-KČ

- fakturu zasíláme vždy již se zbožím

 

BALÍK DO RUKY  EXPRESS  - Česká pošta  181,-KČ

- fakturu zasíláme společně se zbožím

 

ZASLÁNÍ DOPORUČENĚ NA SLOVENSKO - PLATBA NUTNÁ PŘEDEM PŘED ODESLÁNÍM PRODÁVAJÍCÍM – doporučeně, balné a převod euroměny z banky na koruny - platba předem na účet 350,-kč

 

Balíčky zasíláme Českou poštou. Pokud vyžadujete jiného přepravce nutno volat předem na tel. 721148485 – lze se dohodnout. Balné je zdarma.

 

                                                         

PRO PLATBU ZE SLOVENSKA ZADEJTE IBAN A SWIFT

IBAN CZ0801000000002719180267

SWIFT KOMBCZPP

POKUD BANKA NEPŘIJME 8.MÍSTNÝ KOD ,JEŠTĚ PŘIDEJTE ZA KOD PÍSMENA

XXX /KOD BUDE 11 MÍSTNÝ/

 

Neručíme za zpoždění doručení zásilky přepravcem při zaslání zboží expres do 24 hodin od objednání popřípadě doporučeně nebo dobírkou. Pro urychlení vyskladnění zasílejte kopii platby z banky na email, při zvolení platba předem  přes účet, urychlíte tím vyskladnění, jinak čekáme na příchod platby, až po naběhnutí platby objednávku kompletujeme tj, pokud je dodací doba 2-3 dny tj. tak dodací doba od úhrady.

 

 

8.ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

E TRŽBY

- Elektronická evidence tržeb je prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU od 1.3.2017 dle zákona č.112/2016 sb., o evidenci tržeb par.25 odst.2.pism. a )

- je vydávána účtenka s fiskálním kódem.

EET

- podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

- pokud je zboží zakoupeno na provozovně v hotovosti, kartou nebo šekem – benefity, sodexo

- pokud je zboží vydáno na fakturu – platba dobírka nebo přes účet – fiskální účtenku nevystavujeme

 

 

9.PRODÁVAJÍCÍ

 

Prodávající je:

- sídlo firmy: Oční optika Eva Kačerová, Hornická 833, Stříbro 34901

- provozovna:  Oční optika Eva Kačerová, Benešova 511, Stříbro 34901

- internetový obchod: WWW.OPTIKA-STRIBRO.CZ

 

IČO 68779208

DIČ CZ7655192039

ČÍSLO ÚČTU  KOMERČNÍ BANKA 2719180267/0100

 

PRODÁVAJÍCÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK BEZ UDÁNÍ DŮVODU.

 

10.GDPR  - ochrana osobních údajů

OČNÍ OPTIKA je povinna nakládat s osobními údaji zákazníků – kupujících výhradně v souladu s platnou legislativou především nařízení EU 2016/679 GDPR

GDPR Ochrana soukromí: Zásady zpracování osobních údajů

Rádi bychom Vás ujistili, že Oční optika ,Eva Kačerová , Provozovna Benešova 511,Stříbro 34901 , věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky. Veškeré údaje, které naše společnost shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.
Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů.. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu info@optika-stribro.cz
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména odesilatelích a adresátech zásilek, a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:
a)      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;
b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
c)       údaje o objednaných službách, kterými jsou zejména objednávky, , které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby, splatnosti, čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;
d)      údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a)      bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
b)      na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou smlouvu či u nás objednáte zboží, službu.

Účely zpracování

1.      Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu

V případě, že u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:

1.1.            Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba objednáte zboží, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem objednání zboží, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách. 
Jestliže u nás objednáte přepravu zásilky jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za objednání zboží, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem plnění objednávky nebo smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení;

 • pro potřeby platby za zboží nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s reklamací;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. telefonicky.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu plnění objednávky nebo plnění smlouvy.

1.2.            Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 12 měsíců od poslední objednávky přepravy nebo jeden měsíc od ukončení smlouvy.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

1.3.            Zpracování na základě plnění právních povinností 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba).
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

2.      Pokud navštívíte náš web

2.1.            Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookies je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.
Dále do Vašeho zařízení:

 • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
  • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
  • zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
  • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
   • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
   • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.

2.2.            Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web www.optika-stribro.cz, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
IP adresa vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 24 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
Pokud zrušíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, ukončíme Vám přístup na naše webové stránky, kde jako registrovaný uživatel můžete si prohlížet a objednávat naše zboží.

3.      Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonů, emailu a sociálních sítí můžeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás objednali zboží, službu nebo s námi uzavřeli jinou smlouvu a váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 24 měsíců. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

4.      Pokud nám udělíte svůj souhlas:

Pokud dosud nevyužíváte naše služby (nemáte s námi uzavřenou smlouvu, ani jste u nás neobjednali zboží, službu) a při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, sdělit vám naše nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou.
Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu nás kontaktujte způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání.
 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • pokud jste naším zákazníkem za účelem objednání zboží
 • v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.
  • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
   • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Osobní údaje rovněž předáváme přepravní firmě za účelem doručení produktů nebo služeb, jejichž předmětem je přeprava a bez nichž není možné službu nebo produkt dodat. Dále se pak může jednat o zpracování v oprávněném zájmu nebo plnění zákonné povinnosti, jejichž účelem je zejména zajištění bezpečnosti. Všechny společnosti jsou vázány tzv. závaznými v rámci EU, a poskytují tak dostatečné záruky na ochranu osobních údajů.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou zejména:
a)      firmy zajišťující přepravu;
b)      poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;
c)     advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury, mzdová firma.
 d)   zpracovatelé nabídek a objednávek, poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
 

Všichni naši zpracovatelé jsou zároveň vázáni závaznými pravidly.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb nebo při při přímé komunikaci s námi - telefonicky, webem, emailem.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

1.      Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně, za další poskytnutí údajů pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních poplatků.

2.      Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3.      Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

4.      Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

5.      Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz. část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme v běžně používaném formátu.

6.      Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.      Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@optika-stribro.cz nebo na adresu Oční optika Eva Kačerová Benešova 511 Stříbro.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

11.ZÁRUKA: VIZ REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetový obchod www.optika-stribro.cz poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců pro běžné spotřebitele, 12 měsíců pro firmy. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží dokladem o zaplacení. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat. Dále provozovatel zaručuje, že pokud bude důsledně dodržen návod k použití, nedojde k poškození produktu.

Reklamace u dopravce :

1.Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem kupujícímu. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, povinen s dopravcem sepsat protokol.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu, je nutno podat o tomto stavu prodávajícímu písemně zprávu do tří pracovních dnů po převzetí.

Bezpečnost a ochranra informac

VŠE O REKLAMACI A PODMÍNKÁCH VRÁCENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ

Které zákony řeší reklamace a jak je může ovlivnit  Reklamační řád

Který zákon řeší reklamace?

Základní práva při reklamaci stanoví Občanský zákoník § 619 a následující a zákon o ochraně spotřebitele § 19.

Se souhlasem zákazníka je možné dohodnout jiné podmínky

Prodávající si může s kupujícím dohodnout "něco navíc", ale jen ve prospěch zákazníka. Typicky tedy například prodloužení záruční lhůty, nikoliv její zkrácení. Výjimkou je už zmíněné prodloužení doby opravy, kdy zákazník může (nikoliv musí) souhlasit i s delší lhůtou, než stanoví zákon. Reklamace se vztahuje na vady vzniklé výrobou, nikoliv na běžné opotřebení výrobku, pokud se více potíte může být obruba rozrušena potem, pokud plastové brýle a čočky necháte v autě popraská vám lak, to samé pokud se nahnete nad hrnec s párou nebo otevřete horkou troubu  nebo se nakloníte nad oheň, sundaváte brýle jednou rukou a upadne vám nožička, dupnete si nebo lehnete si na brýle, koupete se s brýlemi v termálních lázních, chodíte s nimi do sauny …..toto máte vždy v návodu k použití napsáno ….pokud to porušujete nelze takto poškozené zboží přijmout k reklamaci....je to vada vzniklá vaším špatným zacházením a opotřebením. Dále pokud jakkoliv zasahujete do výrobku - sami ho opravujete, lepíte, pájíte,  svařujete, leptáte žíravinou, nahříváte nad hořákem sporáku a spálíte, pak takto poškozený výrobek k reklamaci nepřijímáme - sami jste si takto brýle zničili!!!!

Reklamační řád

Shoda s kupní smlouvou

Záruční doba

Při prodeji spotřebního zboží, optického sortimentu trvá záruční doba  24 měsíců. Pokud nakupujete na IČO, DIČ - firmu záruka na zboží - optický sortiment trvá 12 měsíců. Pokud je zboží vyrobeno zakázkově individuálně záruční doba 6 měsíců. Na opravu pozáruční 3 měsíce.

Záruční dobu stanovenou Občanským zákoníkem může obchodník dobrovolně prodloužit , nesmí se  však zkrátit, a to ani dohodou s kupujícím /vždy platí zákonem stanovená doba/. Poplatek za prodloužení záruční doby nad rámec zákonné doby záruky je následně spoplatněn částkou 500,-kč - 1 rok navíc tj . záruka na 3 roky.

Podmínkou vzniku záruky nebo uplatnění příslušných práv - doklad o koupi = účtenkový zakázkový záruční list, pro firmu faktura s vyznačením data a místa prodeje a typem zboží. Záruční lhůta začíná běžet až od převzetí věci kupujícím. Jestliže vám obchodník během záruční doby zboží vymění za jiné,  začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí,dojde-li k výměně (opravě) součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Nezapomeňte si proto uschovat příslušný doklad.

Reklamovat je nutné bez zbytečného odkladu

Pozor však na jednu málo známou povinnost. Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána.

Kdy nelze uplatnit záruku na zboží

Běžné opotřebení

Záruka se nevztahuje na věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jestliže se však s obchodníkem neshodnete, kdy je například zničení brýlí po dvou letech způsobeno "obvyklým užíváním" (a nemáte nárok na bezplatnou opravu) a kdy jde o nevhodný, nekvalitní nebo vadný materiál použitý při výrobě zboží(a máte nárok na bezplatnou opravu), musel by rozhodnout soud, tedy nestranný soudní znalec.


Reklamace zlevněného zboží nebo v akci

Jestliže obchodník při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Nicméně na případné jiné vady se záruka vztahuje.
Zmíněné pravidlo rozhodně neznamená, že byste nemohli uplatnit záruku na žádnou věc, kterou jste nakoupili se slevou či "v akci". Záruka se nevztahuje jen na výslovně označené vady. Pokud je tedy zboží pouze zlevněno bez udání důvodu, platí na něj běžná záruka podle zákona.

Reklamace  - zboží opravit, vyměnit, nebo vrátit peníze

Prvního půl roku - oprava nebo výměna požadovaná kupujícím

Během prvního půl roku od převzetí věci si kupující může vybrat mezi opravou a výměnou, a není-li to možné, tak mezi slevou a odstoupením od smlouvy. Podmínkou však je, že kupující před převzetím věci o vadě nevěděl nebo ji sám způsobil.

Po prvním půlroce bezplatná oprava nebo výměna prodejcem

Ve zbytku záruční doby máte právo „jen" na bezplatnou opravu, jde-li o odstranitelnou vadu. Prodávající se však může rozhodnout, že místo opravy vám rovnou zboží vymění za jiné, takzvaně bezvadné.

Kdy je nárok na slevu z ceny nebo vrácení peněz (zrušení kupní smlouvy).

Samozřejmě se můžete dohodnout i na slevě z ceny nebo na zrušení kupní smlouvy, tedy vrácení peněz nemáte však na to automatický nárok ze zákona. Teprve pokud vadu nelze odstranit (oprava není možná), máte zákonný nárok na výměnu nebo můžete od smlouvy odstoupit, tedy nechat si vrátit peníze. Volba je na zákazníkovi.

Opakovaná reklamace vady zboží, výrobku - 3x

Stejnou volbu – tedy výměnu zboží nebo vrácení peněz- máte, jestliže se vada vyskytne opakovaně nebo má zboží větší počet vad a nelze jej proto řádně užívat. Právo na vrácení peněz za zboží nebo výměnu zboží máte při třetí reklamaci (tzv. 2x jste výrobek reklamovali, přicházíte reklamovat potřetí a můžete již požadovat výše uvedené).

Lhůta na vyřízení reklamace

Jak rychle musí prodávající rozhodnout o reklamaci

Podle zákona musí prodávající (nebo jím pověřený pracovník) rozhodnout o reklamaci ihned, vesložitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává "doba při měřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady"


Do kdy musí být reklamace vyřízena,možnost prodloužení reklamační lhůt

Každopádně musí reklamace - včetně odstranění vady - být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit jen v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Prodejce nestihl vyřídit reklamaci do 30 dnů

Jestliže obchodník nestihne reklamaci do 30 dnů vyřídit a zboží opravit, máte stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu- tedy můžete požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz

Které zákony řeší reklamace

Základní práva při reklamaci stanoví Občanský zákoník § 619 a následující a zákon o ochraně spotřebitele § 19.


Se souhlasem zákazníka je možné dohodnout jiné podmínky

Prodávající si může s kupujícím dohodnout "něco navíc", ale jen ve prospěch zákazníka. Typicky tedy například prodloužení záruční lhůty, nikoliv její zkrácení. Výjimkou je už zmíněné prodloužení doby opravy, kdy zákazník může (nikoliv musí) souhlasit i s delší lhůtou, než stanoví zákon.

Obal nepotřebujete, příslušenství a návod ale ano!

Co je nutné vzít k reklamaci?

Kromě samotného zboží vám k reklamaci stačí jen doklad o jeho zakoupení v konkrétní prodejně v určitý den. Není potřeba původní obal sáček. Nemělo by však chybět příslušenství, tedy například  návod, pouzdro, mikro, klipy....... tj. celý komplet výrobek i s příslušenstvím.

Co dělat při ztrátě paragonu, účtenky, dokladu

Pokud jste ztratili účtenku o zakoupení nutno znát přesný datu zakoupení, pak je možné dohledat vaši zakázku. Nicméně nemůžete-li s určitostí prokázat nákup konkrétního zboží v určitý den v dané prodejně, jste už pak odkázáni jen na dobrou vůli obchodníka. Ten nemusí reklamace přijmout dle zákona.                                                                                                                                

Paragony, doklady, reklamační protokol, zamítnutí reklamace

Originální doklad o nákupu si ponechte i po reklamaci - obchodníkovi musí stačit kopie

Náležitosti reklamačního protokolu

Nehledě na ústní ujištění prodávajícího, že reklamace bude vyřízena kladně, požadujte písemný protokol (reklamační protokol). Nesmí v něm chybět zejména datum reklamace, popis zboží a vady, váš požadavek (oprava, výměna, vrácení peněz) či jména obou stran. Jestliže obchodník reklamaci neuzná, požadujte také písemné uvedení důvodu pro toto zamítnutí. Nepodceňujte ale ani situaci, kdy reklamaci uzná a zboží opraví nebo vymění. I v tom případě požadujte příslušný doklad, protože vám začíná běžet nová záruční doba.

Kde uplatnit reklamaci - u prodejce

Reklamaci vždy můžete uplatnit v provozovně, kde jste zboží koupil tj.. Oční optika,  Kačerová             Eva, Benešova 511, Stříbro 34901. Jinak jsme povinni vyřídit reklamaci v této prodejně- nemusíte jezdit nikam jinam. Pro toho kdo zboží kupuje přes e shop www.optika-stribro.cz platí stejná reklamační adresa.

Kdo platí dopravu či poštovné a další náklady spojené s reklamací

Podle § 598 Občanského zákoníku má zákazník právo na úhradu nutných nákladů tj. poštovného nazpět zdarma. Pokud není reklamace uznána a zákazník není spokojený  je možné dát podnět k prošetření České obchodní inspekci.

Spory týkající se reklamace

Prodejce odmítl uznat reklamaci

V případě, že prodávající uzná reklamaci jako neoprávněnou může se dohodnout s kupujícím na úplatné opravě. Jestliže obchodník odmítne reklamaci uznat a nedojde k další dohodě s kupujícím je oprávněn rozhodnout až příslušný soud.                                              

Náš email i eshop je na chráněných certifikovaných adresách https://, vše je zajištěno heslem jak na email  tak i na e shop ww.optika-stribro.cz. Dostupná úložiště dat jsou zaheslována, jak u správce tak i u zpracovatele dat.

Veškerá vaše data jsou skladována archivována a uchovávána dle současných zákonů České republiky dle ochrany osobních údajů GDPR dle nejnovější novelizace zákona ze dne 25.5.2018

 

Ve Stříbře dne 25.5.2018